Digitalna obrada signala

fPredavači:

Literatura:
  1. Vidosav Stojanović, Diskretne mreže i procesiranje signala, Elektronski fakultet Niš, 2004.
  2. svedos2015.pdf

3. zbirkados 2.pdf

zbirkados_v3.pdf

4. dos_p1.zip

5.dos_p2.zip

6. dos_p3.zip

7.dos_p4.zip

8.furije.pdf Uvod za FFT, koji sledi ovih dana

9. zbirkados.pdf najnovija verzija zbirke u nastajanju

10. zbirka na dan 8 april    zbirkados_v5.pdf

11.  dopunjeno poglavlje (8. april)  firipreslikavanja.pdf

Dodatne informacije