Назив предмета: Основи електронике
Шифра предмета: 3OEE3O01
Број часова недељно:

  • предавања: 3
  • вежбе: 2
  • други облици наставе: 1

ЕСПБ: 6

Градиво:

Диоде и диодна кола. Биполарни транзистор, радна права и радна тачка. Модел биполарног транзистора. MOSFET транзистор, радна права и радна тачка. Модел MOSFET транзистора. Основни појачавачки степени са биполарним и MOSFET транзистором. Вишестепени појачавачи. Појачавач са директном спрегом. Диференцијални и операциони појачавач. Примена операционих појачавача. Негативна повратна спрега. Осцилатори. Појачавачи великих сигнала. Извори напона напајања.

Спецификација предмета за књигу предмета

Наставни материјал

Садржај предмета

1 Мултимедијални сигнали

1.1 Дефиниција мултимедијалних сигнала

1.2 Аналогни, дискретни и дигитални сигнали

1.3 Аналогно-дигитална конверзија

1.3.1 Одмеравање и Квантизација

1.4 Битска брзина

1.5 Дигитализације слике

 

2.1 Принципи компресије

2.2 Мерење квалитета компресије

2.2.1 Квантитативне мере – степен компресије и релативна редунданса 9

2.2.2 Мера квалитета компресије са губицима 9

2.3 Основи теорије информација

2.3.1 Симболи и алфабет 11

2.3.2 Кодовање 11

2.3.3 Низ симбола – порука 12

2.3.4 Вероватноћа појављивања симбола 12

2.3.5 Средња дужина кода 12

2.3.6 Ентропија

2.3.7 Ефикасност кода

4.1 Модификовано Хафманово кодовање

4.2 Ограничења Хафмановог кодовања

5.1 Алгоритам аритметичког кодовања

5.2 Алгоритам аритметичког декодовања

5.3 Бинарно-артиметичко кодовање

6.1 Поступак ЛЗW кодовања

6.2 Поступак ЛЗW декодовања

6.3. ГИФ компресија

8.1 ЈПЕГ предиктивно кодовање без губитака

8.1.1 Кодовање грешке предикције

8.2 ЈПЕГ компресија (секвенцијална ДЦТ метода)

8.2.1 Подела слике на блокове (8×8)

8.2.2 Дискретна Косинусна Трансформација (ДЦТ)

8.2.3 Квантизација

8.2.4 Хафманово кодовање(цик-цак)

8.3 Компресија слике у боји

9.1 Просторна редундантност

9.1.1 Подела на блокове

9.1.2 Примена ДЦТ

9.1.3 Квантовање

9.1.4 Цик-цак РЛЦ и Хафманово кодовање

9.2 Временска редундантност

9.2.1 Врсте покрета унутар видеа

9.2.2 Компресија одузимањем суседних фрејмова

9.2.3 Предвиђање покрета на нивоу блокова

9.3 Естимација и компензација покрета у МПЕГ стандарду

9.3.1 Естимација (предвиђање) покрета

9.3.2 Компензација покрета

9.3.3 Преглед поступка компресије/декомпресије естимацијом и компензацијом покрета

9.4 Врсте фрејмова у МПЕГ компресији

9.4.1 И – фрејмови

9.4.2 П – фрејмови

9.4.3 Б – фрејмови

9.4.4 Распоред фрејмова приликом преноса и приказивања

Литература

  • Parag Havaldar and Gérard Medioni Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices, 2010
  • Shi Yun Q. Image and video compression for multimedia engineering: fundamentals, algorithms, and standards, 2nd edition, CRC Press, 2008.
  • Miodrag Popović, Digitalna obrada slike, Akademska misao, 2006.
  • Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing, 3rd edition, Prentice-Hall, 2

Напомене

Листа лекција/поглавља које се не обрађују итд.