Multimedijalni sistemi

  • Prof. dr Saša Nikolić - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Doc. dr Stevica Cvetković - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Onlajn nastava putem MSTeams platforme: >>> LINK <<<

Materijali:

U skripti za vežbe ne treba učiti pojedine delove (neće biti na testu):

- U poglavlju 5.3 ne treba slučaj 3.

- Preskočiti poglavlje 6.2 tj. postupak LZW dekodovanja.

- U poglavlju 7.2 ne treba znati izračunavanje DCT koeficijenata po formulama, već ćete dobiti izračunate DCT koeficijente.

- Preskočiti 8.3.1.2

- U poglavlju 8.3.3 treba samo Primer na kraju.

 


Sadržaj predmeta:

 

1 Multimedijalni signali

1.1 Definicija multimedijalnih signala

1.2 Analogni, diskretni i digitalni signali

1.3 Analogno-digitalna konverzija

1.3.1 Odmeravanje i Kvantizacija

1.4 Bitska brzina

1.5 Digitalizacije slike

2 Osnove kompresije multimedijalnih signala

2.1 Principi kompresije

2.2 Merenje kvaliteta kompresije

2.2.1 Kvantitativne mere - stepen kompresije i relativna redundansa 9

2.2.2 Mera kvaliteta kompresije sa gubicima 9

2.3 Osnovi teorije informacija

2.3.1 Simboli i alfabet 11

2.3.2 Kodovanje 11

2.3.3 Niz simbola – poruka 12

2.3.4 Verovatnoća pojavljivanja simbola 12

2.3.5 Srednja dužina koda 12

2.3.6 Entropija

2.3.1 Efikasnost koda

3 Kodovanje dužine niza (RLC)

4 Hafmanovo kodovanje

4.1 Modifikovano Hafmanovo kodovanje

4.2 Ograničenja Hafmanovog kodovanja

5 Aritmetičko kodovanje

5.1 Algoritam aritmetičkog kodovanja

5.2 Algoritam aritmetičkog dekodovanja

5.3 Binarno-artimetičko kodovanje

6 Rečnička kodovanja - Lempel-Ziv-Welch (LZW)

6.1 Postupak LZW kodovanja

6.2 Postupak LZW dekodovanja

6.3. GIF kompresija

7 Prediktivno kodovanje bez gubitaka

8 JPEG kompresija

8.1 JPEG prediktivno kodovanje bez gubitaka

8.1.1 Kodovanje greške predikcije

8.2 JPEG kompresija (sekvencijalna DCT metoda)

8.2.1 Podela slike na blokove (8x8)

8.2.2 Diskretna Kosinusna Transformacija (DCT)

8.2.3 Kvantizacija

8.2.4 Hafmanovo kodovanje(cik-cak)

8.3 Kompresija slike u boji

9 Kompresija video signala

9.1 Prostorna redundantnost

9.1.1 Podela na blokove

9.1.2 Primena DCT

9.1.3 Kvantovanje

9.1.4 Cik-cak RLC i Hafmanovo kodovanje

9.2 Vremenska redundantnost

9.2.1 Vrste pokreta unutar videa

9.2.2 Kompresija oduzimanjem susednih frejmova

9.2.3 Predviđanje pokreta na nivou blokova

9.3 Estimacija i kompenzacija pokreta u MPEG standardu

9.3.1 Estimacija (predviđanje) pokreta

9.3.2 Kompenzacija pokreta

9.3.3 Pregled postupka kompresije/dekompresije estimacijom i kompenzacijom pokreta

9.4 Vrste frejmova u MPEG kompresiji

9.4.1 I - frejmovi

9.4.2 P - frejmovi

9.4.3 B - frejmovi

9.4.4 Raspored frejmova prilikom prenosa i prikazivanja

10 Uporedni pregled algoritama kompresije

 


Literatura:

  • Parag Havaldar and Gérard Medioni Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices, 2010
  • Shi Yun Q. Image and video compression for multimedia engineering: fundamentals, algorithms, and standards, 2nd edition, CRC Press, 2008.
  • Miodrag Popović, Digitalna obrada slike, Akademska misao, 2006.
  • Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing, 3rd edition, Prentice-Hall, 2008.

Dodatne informacije