Digitalna obrada signala


Literatura:
  1. Vidosav Stojanović, Diskretne mreže i procesiranje signala, Elektronski fakultet Niš, 2004.
  2. svedos2015.pdf

3. zbirkados 2.pdf

zbirkados_v3.pdf

4. dos_p1.zip

5.dos_p2.zip

6. dos_p3.zip

7.dos_p4.zip

8.Furije.pdf Uvod za FFT, koji sledi ovih dana

9. ZBIRKA-DOS.pdf - najnovija verzija zbirke u izradi


10. zbirka na dan 8. april    zbirkados_v5.pdf

11.  dopunjeno poglavlje (8. april)  firipreslikavanja.pdf

12. Direktna realizacija   (13. april) direktna.pdf

13. Zbirka    (14.april) cela  doszbirka.pdf

14. Zbirka (28.April) cela          doszbirka_v6.pdf


Digitalni filtri.zip - prof. Saša V. Nikolić

 

Dodatne informacije