Analogna elektronska kola

Nastavnik: Prof. dr Predrag Petković

Saradnik: Dr Srđan Đorđević

 

Cilj: Upoznati studente sa funkcijom, karakteristikama, načinom analize, projektovanja i primene najznačajnijih blokova koji se primenjuju u sistemima sa analognim i mešovitim signalima.

Ishod: Studenti će steći kompetencije da prepoznaju konfiguracije i razumeju način funkcionisanja najznačajnijih blokova koji se koriste u analognim i sistemima sa mešovitim signalima. Studenti će biti osposobljeni za simulaciju na sistemskom nivou, izbor topologije blokova prema zadatim specifikacijama kao i implementaciju analognih funkcija u sistemima sa analognim i mešovitim signalima.

Sadržaj: Šum u elektronskim kolima: izvori, manifestacija, merenje, tehnike za ublažavanje posledica. Izvori signala: pregled tipova i osobina senzora (transducers). Kondicioniranje signala. Pobuda diferencijalnih arhitektura. Pojačavači sa programirljivim pojačanjem (PGA). Pojačavači sa širokim propusnim opsegom. Pojačavači sa malim šumom.  Pojačavači sa strujnom povratnom petljom (Current feedback amplifiers). Komparatori. Instrumentacioni pojačavači. Konvertori efektivne u srednju vrednost (True RMS to DC converters). Konvertori napona u frekvenciju. Konvertori frekvencije u napon. Mešači (Mixers). Fazno zatvorena petlja (phase locked loop - PLL). Sinhronizovani pojačavači (Lock-in Amplifiers). Pojačavači u kolima za uzorkovanje (Sample/Hold Amplifiers). Čoperski pojačavači (Chopper Amplifier). Izolacioni pojačavači. Pobuda kapacitivnih potrošača. Osnove kola sa komutiranim kondenzatorima (SC Circuits). Analogno-digitalni konvertori. Digitalno-analogni konvertori. Analogne programabilne elektronske komponente (Field Programmable Analog Arrays FPAA).

Praktična nastava: Proračun, simulacija i implementacija najznačajnijih analognih blokova. Programom su predviđene sledeće laboratorijske vežbe: 1. Instrumentacioni pojačavač,2. Čoperski stabilizovani pojačavač, 3. RMS-DC konvertor, 4. Fazno zatvorena petlja, 5. Sinhronizovani pojačavač. 

Dodatne informacije