Мастер академске студије по акредитацији из 2019. године на студијском програму ЕЛEКТРОНИКА И МИКРОСИСТЕМИ имају за циљ специјализацију студената за области примене и пројектовања електронских компонената, кола и уређаја, и микросистема.

Припада мастер академским студијама у оквиру поља техничко-технолошких наука за стручну област електротехничко и рачунарско инжењерство. Студент након завршеног студијског програма стиче диплому Мастер инжењер електротехнике и рачунарства уз додатак дипломе за Електронику и микросистеме.

Студенти стичу компетенције да пројектују, производе, тестирају и одржавају електронске компоненте, кола, уређаје и системе, као и неопходну софтверску логистику. Услов за упис на овај студијски програм су завршене основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ.

Image

Настава на студијском програму ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОСИСТЕМИ организована је у оквиру 2 семестра (једне школске године) и реализује се кроз:

  • изборне предмете (пет у првом и два у другом семестру), дефинисане кроз два изборна блока, којима се проширују и профилишу знања студента из специфичних области у оквиру студијског програма;
  • студијско-истраживачки рад, који студент реализује у првом и Мастер рад – студијско-истраживачки рад, који студент реализује у другом семестру у сарадњи са наставницима који реализују наставу на студијском програму. При томе се студент упознаје са најновијим стручним и технолошким сазнањима, као и са елементима научно-истраживачког и стручног тимског рада;
  • стручну праксу, која се одвија у предузећима или истраживачким лабораторијама;
  • мастер рад, који студент ради у завршном семестру.

Током наставе студент се ангажује на реализацији већег броја семинарских радова и пројеката. При томе, наставници ангажовани на реализацији овог студијског програма упознају студента са елементима тимског и стручног рада, као и са начинима обраде и презентације добијених резултата. Да би завршио студијски програм, студент мора да оствари најмање 60 ЕСПБКроз изборне предмете студент остварује минимално 35 ЕСПБ, кроз студијско-истраживачки рад 7 ЕСПБ, кроз стручну праксу 3 ЕСПБ, а израдом и одбраном мастер рада 15 ЕСПБ.

1. Семестар

Изборни предмети - блок 1 (избор 25 ЕСПБ)

Обавезан предмет